טופס פתיחת לקוח חדש

טופס פתיחת לקוח חדש

דף הבית » טופס פתיחת לקוח חדש
פרטים מקשרים
פרטי בנק
הסכם

1. שטר חוב הרצ"ב יוחזק ע"י פייפר קאפס אינטרנשיונל בע"מ.

2.סכום השטר ותאריך פרעונו ימולא ע"י פייפר קאפס אינטרנשיונל בע"מ.

ובהתאם לגובה החוב של החברה בע"מ. הרשום בספרי פייפר קאפס אינטרנשיונל בע"מ.
שטר חוב
אני הח"מ
מתחייבים ביחד ולחוד לשלם ביום לפקודת פייפר קאפס אינטרנשיונל בע"מ
סכום השטר יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן שהתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד אחר שיבוא במקומו. (להלן: המדד) וזאת באופן הבא:היה והמדד שיתפרסם בסמוך לפני מועד פרעונו,או מועד פרעונו בפועל של השטר לפי המאוחר (להלן: "המדד החדש") יהיה גבוה מן המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד עשית שטר זה (להלן:"המדד היסודי") יוגדל סכום השטר באותו יחס שיהיה בין המדד החדש והמדד היסודי .ואילו היה והמדד החדש ,יהיה נמוך מן המדד היסודי, ישאר סכום כפי שהיה.
חתימה + חותמת

(בעלי החברה/העסק ללא חותמת לפי סדר שנרשמו בשמות מעלה)

(במקרה של חברה בע"מ)